logo
Main Page Sitemap

Informator o radu pdf
informator o radu pdf

u informator.
Postupak radi pruanja usluga Taka 30 U informator se unose podaci o postupku radi dobijanja usluga koje prua dravni radu organ.
Delimino zajedniki sadraj informatora o radu.Dravni organ moe i treba da objavi spisak duine radu uvanja pojedinih nosaa informacija (uopte ili u prostorijama organa, pre predaje arhivu za informator tipine vrste informacija, naroito ako takav spisak ve poseduje ili je u mogunosti da ga u kratkom roku saini.Da svako moe podneti zahtev za pristup informacijama;.Zakona da svakom zainteresovanom omogui radu uvid u informator, tako to e zainteresovanom licu omoguiti da pregleda elektronsku verziju u prostorijama organa ili za tu potrebu odtampati informator na licu mesta.Veb-adresa informatora (adresa informator sa koje se moe preuzeti elektronska kopija informatora).Kada se postupanje bitno razlikuje u odnosu na okolnosti sluaja, organ opisuje tipine ili najee situacije uz napomenu o tome da postupanje moe biti i drugaije.Ove take moraju biti vidljivi na veb-strani informatora.Objavljivanje na internetu, taka.Izgled i opis postupka za dobijanje identifikacionih obeleja za praenje rada organa;. Poreski identifikacioni broj dravnog organa;.
Ukoliko dravni basement organ smatra da neki obavezni deo nije relevantan za taj mount organ ili da nema podataka koji se na taj deo odnose, visual u informator se obavezno unosi takva tvrdnja i objanjenje na mestu gde bi se inae nalazio obavezni deo o kome.
Podaci o sredstvima dobijenim na osnovu meunarodne i druge saradnje i pomoi iz stava.
Dravni organ koji ima info-servis ili slubu koja prua odgovore na pitanja graana, u ovom delu informatora postavlja linkove ka odgovarajuim delovima veb-prezentacije ili podatke o info-servisu ili info-slubi.Opis funkcija stareina;.Podatke o ostvarenim prihodima i rashodima tokom tekue godine, budetski korisnik unosi prenoenjem tabele iz periodinog seal izvetaja koji sainjava na osnovu propisa kojima se ureuje budetski sistem, a drugi organ na osnovu periodinih izvetaja koje sainjava tokom godine.Transferi, subvencije, dotacije, donacije, uee u finansiranju projekata, krediti pod povlaenim uslovima, oslobaanje od plaanja naknada, ustupanje zemljita, povlaene cene zakupa itd.) - u daljem driver tekstu: "dravna pomo".Podaci o dravnoj pomoi;.Ove take navodi se:.Da dravni organ moe da naplati samo trokove umnoavanja i upuivanja kopije dokumenta koji sadri traenu informaciju i koliko trokovi umnoavanja iznose;.Ako su svi podaci za odreenu uslugu iz stava.Ukoliko ne postoji verzija veb-prezentacije na jeziku nacionalne manjine, informator izraen na jeziku nacionalne manjine se objavljuje na srpskoj verziji veb-prezentacije.Mogunost prisustva sednicama dravnog organa i neposrednog uvida u rad dravnog organa, nain upoznavanja sa vremenom i mestom cheatbook odravanja sednica i drugih grammar seal aktivnosti dravnog organa na kojima je dozvoljeno prisustvo graana i opis postupka za dobijanje odobrenja za prisustvovanje sednicama i drugim aktivnostima dravnog organa.


Most popular

I'm Blue, kush Kush, beautiful People (feat.For X-mas in highschool Japan, highschool you have to give yourself to the man you have a liking to as a present!" - Michaels Ace, Irina Shidou " highschool Uhyahyahyahaya! Related Torrents, copyright m 2015.Something highschool which can..
Read more
Neurorehabilitation, epilepsy, cerebral CSF Flow Studies, diagnosis system for system cerebral infections.International Conference Exhibition on, central Nervous System - Drug Effects Novel Drug Development.September 5-7, 2012 at DoubleTree by Hilton Philadelphia Center central City, USA. Neuroimmunology, neuromics Human Brain proteome, perspectives nervous in Neurology..
Read more
AT-ATs that are downed will revive wars like a lego Hammerite Undead from Thief Dark Project if enough time elapses.Dark Jedi - lego As Jedi but can affect Dark Side objects.EKU849 - Rebel Trooper (Hoth) - 16K. Lego Life, mobile App, lEGO DC Super..
Read more

Top news

Of 100 pdf creator

PDF Download, our free PDF creator software creator is recommended by the German computer magazine "Computerbild".The editor is a powerful tool which can rearrange, delete or paste pages, merge or split documents, edit properties and a lot more. System Requirements: Operating System: Windows 98


Read more

Business cases rudansky kloppers, sharon.epub

With this book and cases companion website as your guide, you'll find all the kloppers helpful tips and business tricks you need to brush up on each section of the exam, chart your progress, and focus your study on the areas where you need


Read more

Sony vcr slv-n500 manual

If the picture is not clear Normally, the Auto Fine Tuning (AFT) function automatically tunes in channels clearly.Page 8, component sony video outputs.Coaxial, phono jack, output signal:.5 Vp-p,75 ohms, component video OUT (Y, slv-n Pb, Pr) Phono jack. To sony highlight tuner, then prog.All


Read more
Sitemap